Α. Δήλωση ή Παίξιμο Βασισμένα σε Παρανόηση του Ίδιου του Παίκτη

Δεν οφείλεται επανόρθωση ή αποκατάσταση σε κάποιον παίκτη που ενεργεί με βάση δική του παρανόηση.

Β. Δήλωση Βασισμένη σε Λανθασμένη Πληροφόρηση από Αντίπαλο

1. (α) Μέχρι το τέλος της περιόδου των αγορών (βλέπε Νόμο 17Δ) και εφόσον δεν έχει μεσολαβήσει δήλωση από το συμπαίκτη του, ένας παίκτης μπορεί να αλλάξει μία δήλωσή του, χωρίς άλλη επανόρθωση για τον άξονά του, εάν ο Διαιτητής κρίνει ότι η απόφασή του να κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση θα μπορούσε να έχει επηρεαστεί από μια λανθασμένη πληροφόρηση, που δόθηκε στον παίκτη από αντίπαλο. Η έλλειψη άμεσης προειδοποίησης, όταν απαιτείται τέτοια προειδοποίηση από τη Ρυθμιστική Αρχή, θεωρείται λανθασμένη πληροφόρηση.

(β) Ο Διαιτητής, ελλείψει αποδείξεως του εναντίου, θα θεωρεί ως δεδομένο ότι δόθηκε λανθασμένη εξήγηση και όχι ότι έγινε λανθασμένη δήλωση.

2. Όταν ένας παίκτης επιλέξει να αλλάξει μία δήλωση, λόγω λανθασμένης πληροφόρησης (όπως αναφέρεται προηγουμένως στην παράγραφο 1), ο ΑΣΑ του μπορεί, στη σειρά του, να αλλάξει οποιαδήποτε δήλωση πιθανόν να έκανε στο μεταξύ, αλλά εφαρμόζεται ο Νόμος 16Γ.

3. Όταν είναι πλέον αργά να αλλάξει κάποια δήλωση και ο Διαιτητής κρίνει ότι ο υπαίτιος άξονας απόκτησε πλεονέκτημα από την παράβαση, επιδικάζει επανορθωτική βαθμολογία.


A. Call or Play Based on Player’s Own Misunderstanding

No rectification or redress is due to a player who acts on the basis of his own misunderstanding.

B. Call Based on Misinformation from an Opponent

1. (a) Until the end of the auction period (see Law 17D) and provided that his partner has not subsequently called, a player may change a call without other rectification for his side when the Director judges that the decision to make the call could well have been influenced by misinformation given to the player by an opponent. Failure to alert promptly where an alert is required by the Regulating Authority is deemed misinformation.

(b) The Director is to presume Mistaken Explanation rather than Mistaken Call in the absence of evidence to the contrary.

2. When a player elects to change a call because of misinformation (as in 1 preceding), his LHO may then in turn change any subsequent call he may have made, but Law 16C applies.

3. When it is too late to change a call and the Director judges that the offending side gained an advantage from the irregularity he awards an adjusted score.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_21.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 15:49
  • από pournaras