Α. Ιεραρχία των Φύλλων και των Χρωμάτων

Το Αγωνιστικό Μπριτζ παίζεται με μια τράπουλα 52 φύλλων, που αποτελείται από 13 φύλλα σε καθένα από τα τέσσερα χρώματα. Η ιεραρχία των χρωμάτων, σε φθίνουσα σειρά, είναι πίκες (♠), κούπες (♥), καρά (♦), σπαθιά (♣). Η ιεραρχία των φύλλων σε κάθε χρώμα είναι, σε φθίνουσα σειρά: Άσος, Ρήγας, Ντάμα, Βαλές, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

Β. Η Εμπρός Όψη των Φύλλων

Η Ρυθμιστική Αρχή μπορεί να απαιτήσει να είναι συμμετρική η εμπρός όψη κάθε φύλλου. (στην Ελλάδα, η εμπρός όψη πρέπει να είναι συμμετρική)

Γ. Η Πίσω Όψη των Φύλλων

Η πίσω όψη και των 52 φύλλων σε μια τράπουλα οφείλει να είναι πανομοιότυπη. Μπορεί να περιέχει λέξεις, ένα λογότυπο ή μία εικαστική σχεδίαση, αλλά η εικόνα που χρησιμοποιείται οφείλει να διαθέτει κέντρο συμμετρίας.


A. Rank of Cards and Suits

Duplicate Bridge is played with a pack of 52 cards, consisting of 13 cards in each of four suits. The suits rank downward in the order spades (♠), hearts (♥), diamonds (♦), clubs (♣). The Cards of each suit rank downward in the order Ace, King, Queen, Jack, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. .

B. The Face of the Cards

The Regulating Authority may require the face of each card to be symmetrical.

C. The Backs of the Cards

The backs of all 52 cards in a deck should be identical. They may incorporate words, a logo or a pictorial design but the image used should possess a centre of symmetry.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_01.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 15:25
  • από pournaras