Α. Βαθμολογία Με Βαθμούς Αγώνα

Στη βαθμολογία με Βαθμούς Αγώνα, σε κάθε αγωνιζόμενο απονέμονται, για αποτελέσματα που έφεραν άλλοι αγωνιζόμενοι, οι οποίοι έπαιξαν την ίδια διανομή, και των οποίων τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τα δικά του: δύο βαθμολογικές μονάδες (Βαθμοί Αγώνα ή Μισοί Βαθμοί Αγώνα), για κάθε αποτέλεσμα κατώτερο του δικού του, μία βαθμολογική μονάδα, για κάθε αποτέλεσμα ίσο με το δικό του, και μηδέν βαθμολογικές μονάδες, για κάθε αποτέλεσμα καλύτερο του δικού του.

Β. Βαθμολογία Με Διεθνείς Βαθμούς Αγώνα (IMPs)

Στη βαθμολογία με Διεθνείς Βαθμούς Αγώνα, η συνολική διαφορά μεταξύ των δύο αποτελεσμάτων κάθε διανομής μετατρέπεται σε IMPs σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Διαφορά
σε βαθμούς
IMPs Διαφορά
σε βαθμούς
IMPs Διαφορά
σε βαθμούς
IMPs
0–10 0370–420 91500–1740 17
20–40 1430–490 101750–1990 18
50–80 2500–590 112000–2240 19
90–120 3600–740 122250–2490 20
130–160 4750–890 132500–2990 21
170–210 5900–1090 143000–3490 22
220–260 61100–1290 153500–3990 23
270–310 71300–1490 164000+ 24
320–360 8

Γ. Βαθμολογία Με Ολικούς Βαθμούς

Στη βαθμολογία με Ολικούς Βαθμούς, το αποτέλεσμα κάθε αγωνιζόμενου είναι το συνολικό άθροισμα των αποτελεσμάτων όλων των διανομών που έπαιξε.

Δ. Όροι Διεξαγωγής Αγώνων

Αν εγκρίνονται από τη Ρυθμιστική Αρχή, μπορούν να υιοθετηθούν και άλλες μέθοδοι βαθμολογίας (για παράδειγμα, μετατροπές σε Βαθμούς Νίκης). Ο Διοργανωτής Αγώνων οφείλει να ανακοινώνει τους Όρους Διεξαγωγής Αγώνων, πριν έναν αγώνα. Σε αυτούς θα πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς οι όροι συμμετοχής, οι μέθοδοι βαθμολογίας, ο προσδιορισμός των νικητών, η κατάταξη σε περίπτωση ισοπαλίας, και τα λοιπά. Οι Όροι δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με τον Κώδικα ή κάποιον κανονισμό και θα περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε πληροφορίες, που ορίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή. Οφείλουν να είναι διαθέσιμοι στους αγωνιζόμενους.


A. Matchpoint Scoring

In matchpoint scoring each contestant is awarded, for scores made by different contestants who have played the same board and whose scores are compared with his, two scoring units (matchpoints or half matchpoints) for each score inferior to his, one scoring unit for each score equal to his, and zero scoring units for each score superior to his.

B. International Matchpoint Scoring

In international matchpoint scoring, on each board the total point difference between the two scores compared is converted into IMPs according to the following scale.

Difference
in points
IMPs Difference
in points
IMPs Difference
in points
IMPs
0–10 0370–420 91500–1740 17
20–40 1430–490 101750–1990 18
50–80 2500–590 112000–2240 19
90–120 3600–740 122250–2490 20
130–160 4750–890 132500–2990 21
170–210 5900–1090 143000–3490 22
220–260 61100–1290 153500–3990 23
270–310 71300–1490 164000+ 24
320–360 8

C. Total Point Scoring

In total point scoring, the net total point score of all boards played is the score for each contestant.

D. Conditions of Contest

If approved by the Regulating Authority other scoring methods (for example conversions to Victory Points) may be adopted. The Tournament Organizer should publish Conditions of Contest in advance of a tournament or contest. These should detail conditions of entry, methods of scoring, determination of winners, breaking of ties, and the like. The Conditions must not conflict with law or regulation and shall incorporate any information specified by the Regulating Authority. They should be available to contestants.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_78.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/29 12:28
  • από pournaras