(βλ επίσης Νόμο 10)

Ο Νόμος 11 ασχολείται με παίκτες οι οποίοι δεν καλούν το Διαιτητή όταν υπάρχει μια ανωμαλία. Αν οι αναίτιοι ενεργήσουν πριν την κλήση του Διαιτητή, ο Νόμος αναφέρει εδώ και χρόνια ότι μπορεί να απολέσουν το δικαίωμα τους για επανόρθωση αυτής της ανωμαλίας. Ο Νόμος 11Α έχει αλλάξει στον Κώδικα του 2017. Ο Διαιτητής τώρα είναι εξουσιοδοτημένος να επιδικάζει χωριστή βαθμολογία (και οι δυο άξονες να χάνουν) όταν οποιαδήποτε πλευρά κερδίζει (προηγούμενα θα αφαιρούσε μόνο το πλεονέκτημα από τους αναίτιους). Τώρα, ο Διαιτητής αποσύρει οποιοδήποτε πλεονέκτημα κερδήθηκε από τον άξονα που δεν τον κάλεσε εγκαίρως (όπως αναγκάζοντας έναν παίκτη να αποκτήσει ένα δεύτερο τιμωρημένο φύλλο εξαιτίας της άγνοιας της υποχρέωσης να παίξει το πρώτο), αλλά εξακολουθεί να εφαρμόζει το Νόμο για τον άξονα που διέπραξε την ανωμαλία.

Παράδειγμα 4:
Ακολουθεί ένα παράδειγμα ενός παίκτη που βγάζει μόνος του ετυμηγορία και μετά δεν του αρέσει το αποτέλεσμα:

     ♠ 64
     ♥ 82
     ♦ J2
     ♣ -
♠ 873      ♠ -
♥ 63       ♥ KJ5
♦ 7        ♦ 986
♣ -        ♣ -
     ♠ QJ2
     ♥ -
     ♦ KQ5
     ♣ -

Ο Νότος εκτελεί ένα συμβόλαιο στα καρό. Η έξοδος στην 8η λεβέ είναι ο ♦J από το μορ. Η Ανατολή παίζει το ♥5 και ο Νότος με την Ανατολή ακολουθούν. Τώρα ο εκτελεστής παίζει το ♦2 από το μορ και η Ανατολή ανακαλύπτει τη ρενόνς και την ανακοινώνει. Αντί να καλέσει το Διαιτητή, ο εκτελεστής λέει ότι το παιχνίδι συνεχίζεται και μια λεβέ θα επιστραφεί στο τέλος (αν και αυτό είναι λάθος· η ρενόνς δεν έχει οριστικοποιηθεί). Ο Νότος παίζει το τελευταίο ατού από το χέρι του και οι τρεις τελευταίες λεβέ κερδίζονται από την Ανατολή. Ο Νότος συνειδητοποιεί ότι ακόμη και με την επιστροφή της μιας λεβέ έχει μια λεβέ λιγότερη από ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα και καλεί το Διαιτητή.

Οι Β/Ν διατηρούν το αποτέλεσμα του τραπεζιού: τρεις από τις έξι τελευταίες λεβέ. Οι Α/Δ δε διατηρούν αυτό το πλεονέκτημα. Αν ο Διαιτητής είχε κληθεί εγκαίρως οι Α/Δ θα είχαν κερδίσει μια από τις έξι τελευταίες λεβέ κι αυτή είναι η επανορθωτική βαθμολογία για την Α/Δ.


Law 11 deals with players who don’t call the Director when there is an irregularity. If the nonoffenders act before calling the TD, the Law has said for years they may forfeit their right to rectification of that irregularity. Law 11A has been changed in the 2017 code. The Director is now empowered to award a split score (both sides losing) when either side gains (previously he would only remove the advantage from non-offenders). Now the Director takes away whatever advantage was gained by the side who did not call the TD in time (such as by causing a player to get a second penalty card through ignorance of the obligation to play the first one), but the TD still applies the Law to the side who committed the irregularity.

Example 4:
Here is an example of a player making his own ruling and then not liking the outcome:

     ♠ 64
     ♥ 82
     ♦ J2
     ♣ -
♠ 873      ♠ -
♥ 63       ♥ KJ5
♦ 7        ♦ 986
♣ -        ♣ -
     ♠ QJ2
     ♥ -
     ♦ KQ5
     ♣ -

South is declarer in a diamond contract. The lead at trick 8 from dummy is the ♦J. East plays ♥5 and South and West follow suit. Now declarer plays the ♦2 from dummy and East discovers his revoke. He announces this. Rather than call for the TD, declarer tells him that play continues and there will be a one trick transfer at the end (even though this is incorrect; the revoke has not been established). South plays his last trump, and the last three tricks are won by East. South figures out that even with the extra trick he is one trick short of a normal result and calls the TD.

N/S keep their table result: three out of the last six tricks. E/W do not keep their advantage. Had the TD been called in time E/W would have won one of the last six tricks and that becomes the adjusted score for E/W.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_11.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/03/05 12:07
  • από pournaras