Α. Ενέργεια από τον Αναίτιο Άξονα

Το δικαίωμα επανόρθωσης μιας ανωμαλίας μπορεί να χαθεί, αν οποιοδήποτε μέλος του αναίτιου άξονα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, πριν κληθεί ο Διαιτητής. Αν ένας άξονας επωφελήθηκε από ενέργεια, στην οποία προέβη ένας αντίπαλος, ο οποίος αγνοούσε τις σχετικές προβλέψεις του Νόμου, ο Διαιτητής αναπροσαρμόζει τη βαθμολογία μόνο αυτού του άξονα, αφαιρώντας οποιοδήποτε αποκτηθέν πλεονέκτημα. Ο άλλος άξονας διατηρεί τη βαθμολογία που επιτεύχθηκε στο τραπέζι.

Β. Ποινή Έπειτα από Στέρηση Δικαιώματος Επανόρθωσης

Ακόμα και αν έχει χαθεί το δικαίωμα επανόρθωσης, σύμφωνα με αυτόν τον Νόμο, ο Διαιτητής μπορεί να επιβάλει διαδικαστική ποινή (βλέπε Νόμο 90).


A. Action by Non-Offending Side

The right to rectification of an irregularity may be forfeited if either member of the non-offending side takes any action before summoning the Director. If a side has gained through subsequent action taken by an opponent in ignorance of the relevant provisions of the law, the Director adjusts only that side’s score by taking away any accrued advantage. The other side retains the score achieved at the table.

B. Penalty after Forfeiture of the Right to Rectification

Even after the right to rectification has been forfeited under this Law, the Director may assess a procedural penalty (see Law 90).

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_11.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 15:29
  • από pournaras