Ο Νόμος 10 αναφέρει ότι ο διαιτητής και όχι οι παίκτες παίρνουν αποφάσεις. Ο Νόμος 10Β λέει ότι ο διαιτητής μπορεί να αναιρέσει μία απόφαση που πήραν οι παίκτες για τον εαυτό τους ή μπορεί να την αφήσει έτσι όπως είναι. Θυμηθείτε, ο Νόμος 12Α1 δίνει στον Διαιτητή την ευχέρεια να προσαρμόσει ένα αποτέλεσμα όταν έχει συμβεί μια παρατυπία για την οποία δεν υπάρχει συγκεκριμένη επανόρθωση στους Νόμους, όπως όταν η μία πλευρά αποκτά πλεονέκτημα, έχοντας αποφασίσει μόνη της για την παρατυπία.

(βλ επίσης Νόμο 11)


Law 10A states that it is the TD and not the players who make rulings. Law 10B says the TD can either supplant a ruling the players have made for themselves or leave it as it is. Remember, Law 12A1 gives the TD latitude to adjust a score when there has been an irregularity for which there is no specific rectification in the Laws, such as when a side gains by making its own ruling.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_10.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/01/31 13:37
  • από pournaras