Αν ένας παίκτης έχει περισσότερα από 13 φύλλα και ένας άλλος έχει λιγότερα, αλλά κανένας παίκτης με λανθασμένο αριθμό φύλλων δεν έχει κάνει δήλωση, τότε ο Διαιτητής θα επαναφέρει τη διανομή στη σωστή της κατάσταση. Κανονικά θα ζητήσει να συνεχιστεί το παιχνίδι, σε ετοιμότητα για να επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία αν η πληροφορία έχει επηρεάσει το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τις προηγούμενες εκδόσεις των Νόμων, η γνώση ενός τέτοιου φύλλου θεωρούνταν αθέμιτη. Τώρα είναι θεμιτή· ο Διαιτητής μπορεί να επανορθώσει όταν θεωρεί ότι η πληροφορία επηρέασε το αποτέλεσμα, χωρίς να ασχοληθεί με τα κριτήρια που επιβάλλονται από το Νόμο 16Γ.

Αν ένας παίκτης με λανθασμένο αριθμό φύλλων έχει ήδη κάνει μια δήλωση, ο Διαιτητής έχει να αποφασίσει αν θεωρεί ότι η διανομή μπορεί να παιχτεί αφού την επιδιορθώσει. Οι δηλώσεις που έχουν ήδη γίνει δε μπορούν να αλλάξουν. Ο Διαιτητής διατηρεί την επιλογή της επανόρθωσης της βαθμολογίας μετά το τέλος της εκτέλεσης.

Νόμος 13Γ

Αν μια διανομή περιέχει περισσότερα από 52 φύλλα, το πλεονάζον φύλλο απομακρύνεται και το παιχνίδι συνεχίζεται. Αν ένα πλεονάζον φύλλο βρεθεί ανάμεσα στα παιγμένα, ο Διαιτητής επανορθώνει τη βαθμολογία αν το παίξιμο αυτού του φύλλου επηρέασε το αποτέλεσμα.


If one player has more than 13 cards and another has fewer, but no player with an incorrect number of cards has called, then the TD is to restore the board to an unfouled condition. He normally directs that play continue, standing by to award an adjusted score if the information has influenced the score. Under previous versions of the Laws, knowledge of that card was considered unauthorized. Now it is authorized; the TD can adjust when he thinks the information influenced the outcome without dealing with the standards imposed by Law 16C.

If a player with an incorrect number of cards has made a call already, the TD has to decide whether he deems the board to be playable after restoring it. Calls already made may not be changed. The TD retains the option of adjusting the score after the play.

Law 13C

If more than 52 cards are dealt, the surplus card is removed and play continues. If a surplus card is found amongst the played cards, the Director adjusts the score if the play of that additional card affected the outcome.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_13.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/27 14:21
  • από pournaras