Η γενική προσέγγιση είναι παρόμοια με την εφαρμογή του Νόμου 30 (και του Νόμου 32).

Νόμος 31Α – Στη Σειρά του ΑΣΔ

Αν η νόμιμη δήλωση είναι συγκρίσιμη με την αγορά εκτός σειράς, δεν υπάρχει περιορισμός στην αγορά. Αν όχι, ο συμπαίκτης πρέπει να πασάρει την επόμενη φορά που είναι η σειρά του να κάνει δήλωση.

Παράδειγμα 35:

Δ   Β   Α   Ν
1NT  –   2♦     (αγορά εκτός σειράς – υποδηλώνοντας τράνσφερ για κούπες)
   2♦  2♥     (η αγορά συνεχίζεται χωρίς περιορισμούς αφού η αγορά της Ανατολής δείχνει κούπες)

Νόμος 31Β – Στη Σειρά του Συμπαίκτη ή του ΑΣΑ

Ο συμπαίκτης περιορίζεται αρχικά από την αθέμιτη πληροφορία και για τον υπαίτιο εφαρμόζεται η ίδια προσέγγιση όπως στο Α.

Παράδειγμα 36:

Δ   Β   Α   Ν
      1♣       (μπορεί και κοντό, δε γίνεται δεκτή)
1♠  X   ?

Το σιρκόντρ που δείχνει 10+ πόντους είναι συγκρίσιμη δήλωση.

Το 2ΧΑ που δείχνει ομαλό χέρι και 10-11 πόντους δεν είναι συγκρίσιμη δήλωση.

Παράδειγμα 37:

Δ   Β   Α   Ν
   1♣          (ακυρώθηκε)
1♠  ?

Το κοντρ δεν είναι συγκρίσιμη δήλωση· το 2♣ είναι συγκρίσιμη δήλωση.

Παράδειγμα 38:

Δ   Β   Α   Ν
   2♦          (Multi – ακυρώθηκε)
1♦  ?

Το 2♥ (αδύναμο) είναι συγκρίσιμη δήλωση.

Παράδειγμα 39:

Δ   Β   Α   Ν
Pass 1NT  Pass 2♥      τράνσφερ
-  2♠             (εκτός σειράς)
3♣  ?

Ο Βορράς μπορεί να κάνει όποια δήλωση θέλει αν το 2♠ ήταν υποχρεωτικό. Όλες οι δηλώσεις είναι συγκρίσιμες επειδή το 2♠ ήταν άνευ σημασίας.


The general approach is similar to the application of Law 30 (and Law 32).

Law 31A - With RHO to Call

If the legal call is comparable to the bid out of turn, there is no restriction in the auction. If not partner has to pass once.

Example 35:

W   N   E   S
1NT  –   2♦      (a bid out of turn - meant as a transfer for hearts)
   2♦  2♥      (the real auction continues without restriction since East’s bid shows hearts)

Law 31B - With Partner or LHO to Call

Partner is initially restricted by UI and for the offender, the same approach as in A applies.

Example 36:

W   N   E   S
      1♣      (could be short, not accepted)
1♠  X   ?

XX showing10+ HCP is a comparable call;

2NT showing a balanced 10-11 HCP hand is not a comparable call

Example 37:

W   N   E   S
   1♣         (cancelled)
1♠  ?

X is not a comparable call; 2♣ is a comparable call

Example 38:

W   N   E   S
   2♦         (Multi – cancelled)
1♦  ?

2♥ (weak) is a comparable call

Example 39:

W   N   E   S
Pass 1NT  Pass 2♥   transfer
-   2♠         (out of turn)
3♣  ?

North may now make any call he wants if 2♠ was mandatory;

All calls are comparable because 2♠ was meaningless.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
 • comment_law_31.txt
 • Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/19 17:21
 • από pournaras