Ένα κοντρ ή σιρκόντρ εκτός σειράς μπορεί να γίνει δεκτό υπό την αίρεση του επόμενου στη σειρά αντίπαλου (βλέπε Νόμο 29Α), με εξαίρεση ένα απαράδεκτο κοντρ ή σιρκόντρ (βλέπε Νόμο 36), που δεν μπορεί ποτέ να γίνει δεκτό. Αν η εκτός σειράς δήλωση δεν γίνει δεκτή, ακυρώνεται και:

Α. Στη Σειρά Δήλωσης του ΑΣΔ

Αν το εκτός σειράς κοντρ ή σιρκόντρ έχει γίνει στη σειρά δήλωσης του ΑΣΔ του υπαίτιου, τότε:

1. Αν ο ΑΣΔ του υπαίτιου πασάρει, ο υπαίτιος πρέπει να επαναλάβει το εκτός σειράς κοντρ ή σιρκόντρ και δεν υπάρχει επανόρθωση, εκτός αν το κοντρ ή σιρκόντρ είναι απαράδεκτο, οπότε εφαρμόζεται ο Νόμος 36.

2. Αν ο ΑΣΔ του υπαίτιου αγοράσει, κοντράρει ή σιρκοντράρει, ο υπαίτιος μπορεί στη σειρά του να κάνει οποιαδήποτε νόμιμη δήλωση:

(α). Όταν η δήλωση είναι συγκρίσιμη δήλωση (βλέπε Νόμο 23Α), δεν υπάρχει περαιτέρω επανόρθωση. Δεν εφαρμόζεται ο Νόμος 26Β, αλλά βλέπε Νόμο 23Γ.

(β) Όταν η δήλωση δεν είναι συγκρίσιμη δήλωση (βλέπε Νόμο 23Α), ο συμπαίκτης του υπαίτιου πρέπει να περάσει πάσο, όταν έρθει η επόμενη σειρά του να κάνει δήλωση. Μπορεί να εφαρμοσθούν οι Νόμοι 16Γ και 72Γ.

Β. Στη Σειρά Δήλωσης του Συμπαίκτη

Αν το εκτός σειράς κοντρ ή σιρκόντρ έχει γίνει, όταν ήταν η σειρά δήλωσης του συμπαίκτη του υπαίτιου, τότε:

1. Ο συμπαίκτης του υπαίτιου μπορεί να κάνει οποιαδήποτε νόμιμη δήλωση, αλλά εφαρμόζεται ο Νόμος 16Γ2.

2. Ο υπαίτιος μπορεί να κάνει οποιαδήποτε νόμιμη δήλωση στην κατάλληλη σειρά του και ο Διαιτητής αποφασίζει όπως στις παραγράφους Α2(α) ή Α2(β) παραπάνω.

Γ. Μετέπειτα Δηλώσεις στη Σειρά Δήλωσης του ΑΣΑ

Μετέπειτα δηλώσεις στη σειρά δήλωσης του ΑΣΑ θεωρούνται ως αλλαγή δήλωσης και εφαρμόζεται ο Νόμος 25.


A double or redouble out of rotation may be accepted at the option of the opponent next in rotation (see Law 29A), except that an inadmissible double or redouble (see Law 36) may never be accepted. If the call out of rotation is not accepted it is cancelled and:

A. RHO’s Turn to Call

If a double or redouble out of rotation has been made at offender’s RHO’s turn to call, then:

1. If offender’s RHO passes, offender must repeat his out-of-rotation double or redouble and there is no rectification unless the double or redouble is inadmissible, in which case Law 36 applies.

2. If offender’s RHO bids, doubles or redoubles, the offender may in turn make any legal call:

(a) When the call is a comparable call (see Law 23A), there is no further rectification. Law 26B does not apply, but see Law 23C.

(b) When the call is not a comparable call (see Law 23A), offender’s partner must pass when next it is his turn to call. Laws 16C, 26B and 72C may apply.

B. Offender’s Partner’s Turn to Call

If a double or redouble out of rotation has been made when it was the offender’s partner’s turn to call, then:

1. Offender’s partner may make any legal call, but Law 16C2 applies.

2. Offender may make any legal call at his proper turn and the Director rules as in A2(a) or A2(b) above.

C. Later Calls at LHO’s Turn to Call

Later calls at LHO’s turn to call are treated as changes of call and Law 25 applies.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_32.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 16:10
  • από pournaras