Α. Ορισμός

Μία δήλωση που αντικαθιστά μία ανακληθείσα δήλωση είναι συγκρίσιμη δήλωση αν:

1. έχει την ίδια ή παρεμφερή έννοια με αυτήν που αποδίδεται στην ανακληθείσα δήλωση, ή

2. ορίζει ένα υποσύνολο των πιθανών εννοιών που αποδίδονται στην ανακληθείσα δήλωση, ή

3. έχει ίδιο στόχο (π.χ. ερωτηματική αγορά ή ρελέ) με αυτόν που αποδίδεται στην ανακληθείσα δήλωση.

Β. Καμία Επανόρθωση

Όταν μία δήλωση ακυρώνεται (με βάση τον Νόμο 29Β) και ο παραβάτης επιλέγει στη σειρά του να αντικαταστήσει την ανωμαλία με μία συγκρίσιμη δήλωση, τότε οι αγορές και το παιχνίδι συνεχίζονται, χωρίς άλλη επανόρθωση. Δεν εφαρμόζεται ο Νόμος 16Γ2, αλλά βλέπε παράγραφο Γ παρακάτω.

Γ. Ο Αναίτιος Άξονας Ζημιώνεται

Αν, έπειτα από την αντικατάσταση μίας συγκρίσιμης δήλωσης [βλέπε τους Νόμους 27Β1(β), 30Β1(β)(i), 31Α2(α) και 32Α2(α)], ο Διαιτητής κρίνει στο τέλος της εκτέλεσης, ότι, χωρίς τη βοήθεια, που προσφέρθηκε μέσω της παράβασης, το αποτέλεσμα της διανομής θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό και, κατά συνέπεια, ο αναίτιος άξονας ζημιώθηκε, θα επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία [βλέπε τον Νόμο 12Γ1(β)].


A. Definition

A call that replaces a withdrawn call is a comparable call, if it:

1. has the same or similar meaning as that attributable to the withdrawn call, or

2. defines a subset of the possible meanings attributable to the withdrawn call, or

3. has the same purpose (e.g. an asking bid or a relay) as that attributable to the withdrawn call.

B. No Rectification

When a call is cancelled (as per Law 29B) and the offender chooses at his proper turn to replace the irregularity with a comparable call, then both the auction and play continue without further rectification. Law 16C2 does not apply, but see C following.

C. Non-Offending Side Damaged

If following the substitution of a comparable call [see Laws 27B1(b), 30B1(b)(i), 31A2(a) and 32A2(a)] the Director judges at the end of the play that without the assistance gained through the infraction the outcome of the board could well have been different, and in consequence the non-offending side is damaged, he shall award an adjusted score [see Law 12C1(b)].

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_23.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 15:52
  • από pournaras