Α. Απώλεια Δικαιώματος Επανόρθωσης

Έπειτα από δήλωση εκτός σειράς, ο ΑΣΑ του υπαίτιου μπορεί να επιλέξει να κάνει δήλωση, χάνοντας έτσι το δικαίωμα σε οποιαδήποτε επανόρθωση.

Β. Ακύρωση Δήλωσης Εκτός Σειράς

Εκτός αν εφαρμόζεται η παράγραφος Α, μία δήλωση εκτός σειράς ακυρώνεται και η αγορά επιστρέφει στον παίκτη, του οποίου ήταν η σειρά να κάνει δήλωση. Ο υπαίτιος άξονας υπόκειται στις διατάξεις των Νόμων 30, 31 ή 32.

Γ. Συμβατική Δήλωση Εκτός Σειράς

Αν η δήλωση εκτός σειράς είναι συμβατική, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα των Νόμων 30, 31 και 32 για το είδος(η) που καθορίσθηκε(αν), αντί για το είδος που ονομάστηκε.


A. Forfeiture of Right to Rectification

Following a call out of rotation offender’s LHO may elect to call thereby forfeiting the right to any rectification.

B. Out-of-Rotation Call Cancelled

Unless A applies, a call out of rotation is cancelled and the auction reverts to the player whose turn it was to call. The offending side is subject to the provisions of Law 30, 31 or 32.

C. Call Out of Rotation Is Artificial

If a call out of rotation is artificial, the provisions of Laws 30, 31 and 32 apply to the denomination(s) specified, rather than the denomination named.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_29.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 16:01
  • από pournaras