Α. Κανένας Περιορισμός Εξόδου

Όταν μία δήλωση ενός υπαίτιου έχει ανακληθεί και έχει αντικατασταθεί από μία συγκρίσιμη δήλωση (βλέπε Νόμο 23Α), τότε, αν αυτός γίνει αμυνόμενος, δεν υπάρχουν περιορισμοί εξόδου για τον άξονά του. Ο Νόμος 16Γ δεν εφαρμόζεται, αλλά βλέπε Νόμο 23Γ.

Β. Περιορισμοί Εξόδου

Όταν μία δήλωση ενός υπαίτιου έχει ανακληθεί και δεν έχει αντικατασταθεί από μία συγκρίσιμη δήλωση, τότε, αν αυτός γίνει αμυνόμενος, ο εκτελεστής μπορεί, την πρώτη φορά που είναι η σειρά του συμπαίκτη του υπαίτιου να κάνει έξοδο (που μπορεί να είναι η αντάμ) να απαγορεύσει να κάνει έξοδο ο συμπαίκτης του υπαίτιου σε οποιοδήποτε (ένα) χρώμα, που δεν ορίστηκε στις νόμιμες αγορές από τον υπαίτιο. Αυτή η απαγόρευση ισχύει, όσο είναι η σειρά του συμπαίκτη του υπαίτιου να κάνει έξοδο.


A. No Lead Restrictions

When an offending player’s call is withdrawn and it is replaced by a comparable call (see Law 23A), then if he becomes a defender there are no lead restrictions for his side. Law 16C does not apply, but see Law 23C.

B. Lead Restrictions

When an offending player’s call is withdrawn and it is not replaced by a comparable call, then if he becomes a defender declarer may, at the offender’s partner’s first turn to lead (which may be the opening lead) prohibit offender’s partner from leading any (one) suit which has not been specified in the legal auction by the offender. Such prohibition continues for as long as the offender’s partner retains the lead.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_26.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 15:56
  • από pournaras