Νόμος 15Α – Φύλλα από Λάθος Θήκη

Ένας παίκτης έχει πάρει φύλλα από λάθος θήκη και έχει κάνει δήλωση. Όσο ο συμπαίκτης του δεν έχει κάνει δήλωση, η διανομή επιδιορθώνεται και ο παίκτης τώρα κάνει δήλωση με το σωστό χέρι, αλλιώς επιδικάζεται τεχνητή επανορθωτική βαθμολογία. Αν ο ΑΣΑ έχει ήδη κάνει δήλωση, αυτή ακυρώνεται και η πληροφορία από αυτή τη δήλωση είναι αθέμιτη για τον άξονα που κρατούσε το λάθος χέρι.

Αν η θήκη από την οποία πάρθηκαν τα λάθος φύλλα είναι επίσης προγραμματισμένη να παιχτεί, ο Διαιτητής την επιτρέπει χωρίς περαιτέρω επανόρθωση αν ο υπαίτιος κάνει μια συγκρίσιμη δήλωση (βλ. νέο Νόμο 23). Η υπόθεση στον Νόμο 15Α3 είναι ότι αυτή η διανομή παίζεται εναντίον των ίδιων αντιπάλων. Αν η διανομή είναι να παιχτεί εναντίον διαφορετικών αντιπάλων (πιθανόν σε έναν επόμενο γύρο της κίνησης) τότε ο Διαιτητής μπορεί είτε να επιτρέψει το παίξιμο ή διαφορετικά να επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία.

Νόμος 15Β – Παίξιμο Λάθος Διανομής

Όταν το λάθος ζευγάρι είναι στο τραπέζι, όσο δεν έχουν παίξει ακόμη τη διανομή, τους αφήνουμε εκεί, βάζοντας τέλος στην ενοχλητική διαδικασία να τοποθετούμε το σωστό ζευγάρι και να ελπίζουμε ότι η προηγούμενη αγορά θα επαναληφθεί. Μερικές φορές αυτό δε δουλεύει σωστά όταν το λάθος ζευγάρι δεν είναι να παίξει αυτή τη διανομή. Αν είναι να παίξει αυτή τη διανομή, το ζευγάρι που έχασε την ευκαιρία να παίξει τη διανομή εναντίον των σωστών αντιπάλων θα την παίξει εναντίον του άλλου ζευγαριού που θα τη χάσει.

Αν ο αγώνας παίζεται ως βαρόμετρο, θεωρούμε ότι το ζευγάρι που κάθεται στο λάθος τραπέζι έχει παίξει τις σωστές διανομές. Αυτό σημαίνει ότι ο Διαιτητής μπορεί να λύσει το πρόβλημα με οποιονδήποτε λογικό τρόπο βλέπει βολικό, για παράδειγμα αλλάζοντας την κίνηση.


Law 15A – Cards from Wrong Board

A player has taken the cards from a wrong board and has made a call. As long as his partner has not also made a call, the board is restored and the player now makes a call with the correct hand, otherwise an artificial adjusted score is given. If his LHO has already made a call, it is cancelled and the information from that call is unauthorised for the side that held the incorrect hand.

If the board from which the wrong cards were taken is scheduled to also be played, the TD allows it without further rectification if the offender makes a comparable call (see new Law 23). The assumption in Law 15A3 is that this board is played against the same opponents. If the board can only be played against different opponents (possibly at a later juncture in the movement) then the TD may either allow the later play or alternately award an adjusted score.

Law 15B – Play of Wrong Board

When the wrong pair is at the table, as long as they have not yet played the board, we now leave them there, ending the annoying procedure of re-seating the proper pair and hoping the prior auction will be repeated. Sometimes this doesn’t work out properly when the improper pair is not scheduled for the board at all. If they are scheduled for that board, the pair denied the opportunity to play it against the correct opponents plays it with their counterpart (the other pair who will miss it).

If the event is played as a barometer we consider a pair seated at a wrong table still to have played the right boards. This means that the TD may solve the problem in any reasonable way he sees fit, for example by altering the movement.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_15.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/27 14:22
  • από pournaras