Α. Φύλλα από Λάθος Θήκη

1. Μια δήλωση ακυρώνεται (μαζί με οποιαδήποτε επακό­λουθη δήλωση), αν έχει γίνει από παίκτη, που κρατά φύλλα από λάθος θήκη.

2. (α) Αν ο συμπαίκτης του υπαίτιου είχε κάνει στη συνέχεια δήλωση, ο Διαιτητής θα επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία.

(β) Διαφορετικά, αφού δει το σωστό χέρι, ο υπαίτιος κάνει νέα δήλωση και οι αγορές συνεχίζονται κανονικά από εκείνο το σημείο.

(γ) Εφαρμόζεται ο Νόμος 16Γ για οποιαδήποτε ανά­κληση ή ακύρωση δήλωσης.

3. Αν ο υπαίτιος, στη συνέχεια, παίζοντας τη θήκη, από την οποία είχε πάρει κατά λάθος τα φύλλα, επαναλάβει τη δήλωσή του, ο Διαιτητής μπορεί να επιτρέψει να παιχτεί κανονικά η διανομή εκείνη, αλλά ο Διαιτητής θα επιδι­κάσει επανορ­θωτική βαθμολογία, αν η δήλωση του υπαί­τιου διαφέρει1) από την αρχική ακυρωθείσα δήλωση.

4. Μπορεί να επιβληθεί διαδικαστική ποινή (Νόμος 90), πλέον της παραπάνω επανόρθωσης.

Β. Ανακάλυψη Λανθασμένης Διανομής κατά τη Διάρκεια των Αγορών ή της Εκτέλεσης

σημείωση2)

Αν, έπειτα από την έναρξη της περιόδου των αγορών, ο Διαιτητής ανακαλύψει ότι ένας αγωνιζόμενος παίζει μια διανομή, που δεν προοριζόταν για εκείνον στον τρέχοντα γύρο, τότε:

1. Αν ένας ή περισσότεροι παίκτες στο τραπέζι έχουν παίξει προηγουμένως τη διανομή, είτε με σωστούς αντιπάλους είτε όχι, η διανομή ακυρώνεται και για τους δύο άξονες.

2. Αν κανείς από τους τέσσερις παίκτες δεν έχει παίξει προηγουμένως τη διανομή, ο Διαιτητής θα απαιτήσει να ολοκληρωθούν οι αγορές και η εκτέλεση. Επιτρέπει να ισχύσει το αποτέλεσμα και μπορεί να απαιτήσει να παίξουν τα δύο ζεύγη τη σωστή διανομή μεταξύ τους αργότερα.

3. Ο Διαιτητής θα επιδικάσει τεχνητή επανορθωτική βαθμολογία [βλέπε Νόμο 12Γ2(α)], σε όποιον αγω­νιζόμενο στερήθηκε την ευκαιρία να λάβει ένα έγκυρο αποτέλεσμα.


A. Cards from Wrong Board

1. A call is cancelled (together with any subsequent call) if it is made by a player holding cards that he has picked up from a wrong board.

2. (a) If the offender’s partner has subsequently called, the Director shall award an adjusted score.

(b) Otherwise, after looking at the correct hand the offender calls again and the auction continues normally from that point.

(c) Law 16C applies to any call withdrawn or cancelled.

3. If the offender subsequently repeats his call on the board from which he mistakenly drew his cards the Director may allow that board to be played normally, but the Director shall award an adjusted score when offender’s call differs3) from his original cancelled call.

4. A procedural penalty (Law 90) may be assessed in addition to the rectifications above.

B. Wrong Board Discovered During Auction or Play Period

σημείωση4)

If, after the commencement of the auction period, the Director discovers that a contestant is playing a board not designated for him to play in the current round, then:

1. if one or more players at the table have previously played the board, with the correct opponents or otherwise, the board is cancelled for both his side and his opponents.

2. if none of the four players have previously played the board the Director shall require the auction and play to be completed. He allows the score to stand and may require both pairs to play the correct board against one another later.

3. the Director shall award an artificial adjusted score [see Law 12C2(a)] to any contestant deprived of the opportunity to earn a valid score.


1)
Μία δήλωση που αντικαθίσταται διαφέρει, αν η σημασία της είναι αρκετά διαφορετική, ή αν είναι ψυχίκ
2)
Αυτός ο Νόμος εφαρμόζεται μόνο σε αγώνες ζευγών ή ατομικό - βλέπε Νόμο 86Β για αγώνες ομάδων
3)
A substituted call differs if its meaning is much different or if it is psychic.
4)
This law only applies to pair and individual events – see Law 86B for team events.
Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_15.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 15:36
  • από pournaras