Με το Νότο να μοιράζει, η Δύση ανοίγει την αγορά με 1♥ μετά την οποία ο Νότος αγοράζει 1♦. Είναι προφανές ότι ο Νότος δεν πρόσεξε ή αδιαφόρησε για την αγορά 1♥, και θέλει να εξασκήσει το δικαίωμα του να ανοίξει την αγορά. Αυτό επιτρέπεται βάσει του Νόμου 28Β. Η αγορά 1♥ αποσύρεται και τώρα είναι σειρά της Δύσης να κάνει δήλωση ακολουθώντας το άνοιγμα 1♦. Η πληροφορία από την αποσυρθείσα δήλωση είναι αθέμιτη για την Ανατολή. Αν όμως παρόμοια πληροφορία καταστεί διαθέσιμη μέσω των νόμιμων αγορών, όπως π.χ. μέσω της παρεμβολής 1♥, αυτό αφαιρεί ή ελαττώνει το μέγεθος της αθέμιτης πληροφορίας.

Ας υποθέσουμε ότι ο με το Νότο να μοιράζει, η Ανατολή ανοίγει την αγορά με 1♥ και στη συνέχεια ο Νότος αγοράζει 1♠. Η περίπτωση αυτή είναι λιγότερο ξεκάθαρη. Είναι πιθανόν ότι ο Νότος πρόσεξε την αγορά εκτός σειράς και έκανε παρεμβολή, είναι όμως επίσης πιθανόν να αγνόησε την αγορά 1♥ και να ήθελε να ανοίξει την αγορά. Ο Διαιτητής πρέπει να ρωτήσει το Νότο για τις προθέσεις του. Ήθελε να κάνει δεκτή την αγορά 1♥ και να κάνει παρεμβολή, ή ήθελε να ανοίξει την αγορά με 1♠; Με την παρεμβολή οι αγορές απλώς συνεχίζονται. Αλλιώς η αγορά 1♥ αποσύρεται και αυτό δημιουργεί αθέμιτη πληροφορία για τη Δύση.

Όταν ο Νότος μοιράζει, η Δύση πασάρει εκτός σειράς και στη συνέχεια ο Νότος ανοίγει 1♦, η περίπτωση είναι διαφορετική. Είναι αρκετά πιθανό ότι ο Νότος επιθυμούσε να ανοίξει την αγορά, αλλά δεν είναι κακό να τον ρωτήσουμε για την πρόθεση του.

Ο Διαιτητής πρέπει να καταλάβει ότι ο Νόμος 29Α δεν αντικαθιστά το Νόμο 28Β. Η επιλογή να μιλήσει κάποιος στη σειρά του όταν βρίσκεται στα αριστερά του υπαιτίου δεν του στερεί το δικαίωμα επανόρθωσης της δήλωσης εκτός σειράς.


With South being dealer West opens the auction with 1♥ after which South bids 1♦. It is obvious that South did not notice the 1♥ bid, or didn’t care, and wants to use his right to open the auction. This is allowed via Law 28B. The 1♥ bid is withdrawn and it is now West’s turn to call following the 1♦ opening. The information from the withdrawn call is unauthorized for East. But if similar information becomes available via the legal auction, for example by an overcall of 1♥ this removes or reduces the amount of unauthorized information.

Assume that with South being dealer East has opened the auction with 1♥ and South thereafter bids 1♠. The situation is now less clear. It is possible that South noticed the bid out of turn and made an overcall, but it is also possible that he ignored the 1♥ bid and wanted to open the bidding. The TD has to ask South about his intentions. Did he want to accept 1♥ and make an overcall, or was he opening the bidding with 1♠? With an overcall the auction just continues. Otherwise the 1♥ bid is withdrawn and this creates unauthorized information for West.

When South is dealer and West passes out of turn, after which South bids 1♦, the situation is different. It is quite likely South wished to open the auction, but it does no harm to ask South about his intention.

The TD has to understand that Law 29A does not supersede Law 28B. The choice to take one’s proper turn when on the offender’s left, does not forfeit rectification of the call out of rotation.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_28.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/19 17:37
  • από pournaras