Αν ένα (σιρ)κοντρ εκτός σειράς είναι απαράδεκτο, ο Διαιτητής το αντιμετωπίζει χρησιμοποιώντας το Νόμο 36Β. Αλλιώς η προσέγγιση είναι παρόμοια με αυτή στον Νόμο 31: Αν ο υπαίτιος καταφέρει να κάνει συγκρίσιμη δήλωση τότε η αγορά συνεχίζεται κανονικά, αν όχι τότε ο συμπαίκτης του πρέπει να πασάρει την επόμενη φορά που είναι σειρά του να κάνει δήλωση.

Παράδειγμα 40:

Δ   Β   Α   Ν
1S  Pass -   X

Ο Νότος είναι στην ευχάριστη θέση, όποια κι αν είναι η δήλωση της Ανατολής, ένα κοντρ να αναγνωρίζεται ως συγκρίσιμη δήλωση, εκφράζοντας ένα παρόμοιο ή πιο ακριβές νόημα (με την προϋπόθεση ότι το κοντρ σε μια αγορά σε υψηλότερο επίπεδο θα εξακολουθούσε να είναι – βάσει συστήματος – κοντρ ομιλίας).


If a (re)double out of rotation is inadmissible the TD deals with it using Law 36B. Otherwise the approach is similar to the one in Law 31: If the offender succeeds in making a comparable call the auction continues normally, if not partner has to pass once.

Example 40:

W   N   E   S
1S  Pass -   X

South is in the fortunate position that whatever call East makes, a double will still qualify as a comparable call, expressing a similar or more precise meaning (providing the double of a higher-level bid would still systemically take-out).

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
 • comment_law_32.txt
 • Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/19 17:38
 • από pournaras