Η Ρυθμιστική Αρχή έχει την εξουσία να ελέγχει τις συμφωνίες μεταξύ συμπαικτών. Μπορεί να ορίσει τι αποτελεί ειδική συμφωνία συμπαικτών και στη συνέχεια να ρυθμίσει (ή να απαγορεύσει) τη χρήση της. Μπορεί επίσης να περιορίσει τη χρήση των ψυχίκ σε συμβατικές δηλώσεις.

Το να διαφοροποιείται κάποια συμφωνία επειδή ο συμπαίκτης έκανε μια ερώτηση στους αντιπάλους ή επειδή απάντησε σε ερώτηση αντιπάλων παραμένει παράβαση του Νόμου 16. Προκαθορισμένες συμφωνίες σε σχέση με επακόλουθες ενέργειες που έπονται της παράβασης κάποιου επίσης απαγορεύονται.

Μια ρυθμιστική αρχή μπορεί να απαγορεύσει τη διαφοροποίηση συμφωνιών που έπονται μιας ανωμαλίας που διαπράχθηκε από τους αντιπάλους [Νόμος 40Β2(α)(iv)]. Ένα ζευγάρι ωστόσο μπορεί πάντα να διαφοροποιεί μια συμφωνία σε σχέση με την έννοια μιας νόμιμης δήλωσης ενός αντιπάλου.

Είναι απρέπεια κάποιος να κάνει μια ερώτηση μόνο όταν το κράτημα του χεριού του υποδηλώνει έκπληξη. Ένα συνηθισμένο παράδειγμα είναι το παρακάτω:

Παράδειγμα 41:
Δ  Β  Α  Ν
Pass 1♦  3♣

Η αγορά 3♣ δεν αλερτάρεται, αλλά ο Νότος κρατάει K J 10 7 3 στα σπαθιά και τίποτα ιδιαίτερο στα μαζέρ. Υποπτεύεται ότι η Ανατολή ήθελε να δείξει δίχρωμο χέρι στα μαζέρ και ρωτάει για το νόημα της δήλωσης. Αρκεί ένας παίκτης να κάνει κάτι τέτοιο μια δυο φορές ώστε ο συμπαίκτης του να καταλάβει τι δείχνει αυτή η ερώτηση. Αυτό δεν επιτρέπεται· δεν πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε προβλέψιμη συσχέτιση μεταξύ της απόφασης του παίκτη να ρωτήσει και του χεριού του.

Υπάρχει ένας νέος όρος που προστέθηκε στον Νόμο 40Β2(γ) ως προς το πότε μπορεί ένας παίκτης να συμβουλεύεται την κάρτα συμβάσεων των αντιπάλων: όταν ο ΑΣΔ ρωτάει για την έννοια μιας δήλωσης του συμπαίκτη και η απάντηση σε αυτό εξαρτάται από την έννοια μιας προηγούμενης δήλωσης ενός αντιπάλου.

Η δυνατότητα για μια Ρυθμιστική Αρχή να επιτρέπει στο ένα μέλος ενός ζεύγους να παίζει ένα ή περισσότερα στοιχεία του συστήματος διαφορετικά από το συμπαίκτη του έχει αφαιρεθεί.

Ο Νόμος 40Β5 περιγράφει τον τρόπο προσέγγισης σε περιπτώσεις χρήσης απαγορευμένων μεθόδων συνεννόησης από ένα ζευγάρι. Εκτός από μια πιθανή διαδικαστική ποινή, η βαθμολογία επανορθώνεται αν ο Διαιτητής κρίνει ότι οι αντίπαλοι έχουν ζημιωθεί. Αυτό σημαίνει ότι ο Διαιτητής δεν πρέπει να επιδικάσει αυτόματα μια τεχνητή επανορθωτική βαθμολογία αλλά να περιμένει για το τελικό αποτέλεσμα και στη συνέχεια να επανορθώσει τη βαθμολογία μόνο αν αυτό είναι απαραίτητο.


what constitutes a special partnership understanding and then regulate (or forbid) its use. It also may restrict the use of any psychic artificial call.

To vary one’s agreement because partner has asked a question of the opponents or because of partner’s answer to a question, remains an infraction of Law 16. Pre-arranged understandings in respect to subsequent actions following one’s own infraction are also prohibited.

A regulating authority may disallow the variation of agreements following an irregularity committed by the opponents [Law 40B2(a)(iv)]. A partnership however is always allowed to vary an agreement in relation to the meaning of an opponent's legal call.

It is very poor form to only ask a question when one’s own holding suggests a surprise. A common example of this is:

Example 41:
W  N  E  S
Pass 1♦  3♣

3♣ is not alerted, but South has KJ1073 of clubs and nothing much in the majors. He suspects that East meant to show a two suiter in the majors and asks for the meaning. A player only has to do this twice and his partner will figure out what this question shows. This is not allowed; there should not be any predictable correlation between the decision to ask and the player’s holding.

There is a new condition added to Law 40B2© as to when a player is allowed to consult the convention card of an opponent: when RHO asks the meaning of partner’s call, the answer to which depends on the meaning of an opponent’s prior call.

The option for a Regulating Authority to allow a member of a partnership to play one or more elements of the system differently from his partner has been removed.

Law 40B5 describes the approach to use in cases where agreements that are not allowed have been employed by a partnership. Apart from a possible procedural penalty the score is adjusted if the TD judges that the opponents are damaged. This means that the TD should not give an automatic artificial adjusted score but instead wait for the actual result and then adjust only if necessary.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
 • comment_law_40.txt
 • Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/13 15:54
 • από pournaras