comment_law_68

Μια διεκδίκηση και/ή παραχώρηση είναι μια πρωτοβουλία για να διακοπεί η εκτέλεση. Είναι δουλειά των αντιπάλων να συμφωνήσουν ή όχι με αυτή τη διεκδίκηση/παραχώρηση. Η εκτέλεση διακόπτεται, με δύο εξαιρέσεις:

1. Αν ένας αμυνόμενος παραχωρήσει μία ή περισσότερες λεβέ (διεκδικώντας τις υπόλοιπες, αν υπάρχουν τέτοιες) και ο συμπαίκτης του διαφωνήσει αμέσως, ο Διαιτητής θα ζητήσει να συνεχιστεί η εκτέλεση. Θα προειδοποιήσει τον παίκτη που έκανε την παραχώρηση ότι δεν πρέπει να αποκομίσει οποιοδήποτε πλεονέκτημα από τη γνώση ότι ο συμπαίκτης του θεωρεί ότι ο άξονάς τους μπορεί να έχει επιπλέον λεβέ. Αυτή η περίπτωση μας υποδεικνύει άλλη μια εξαίρεση στη δημιουργία τιμωρημένων φύλλων. Τα φύλλα που εκτέθηκαν από τους αμυνόμενους για να υποστηρίξουν ή να αμφισβητήσουν τη διεκδίκηση/παραχώρηση μπορούν να αποσυρθούν και δε γίνονται τιμωρημένα φύλλα. Η πληροφορία που προκύπτει από την έκθεση αυτών των φύλλων είναι θεμιτή για τον εκτελεστή και αθέμιτη για τους αμυνόμενους.

Το προοίμιο αυτού του Νόμου αναφέρεται σε περιπτώσεις όπως η ακόλουθη:

Παράδειγμα 48:

Μορ: K J 8 (ίσως και με φύλλα σε άλλα χρώματα).

Ο εκτελεστής παίζει το 5 προς αυτό το συνδυασμό στο μορ και αρχίζει να σκέφτεται για κάποιο διάστημα. Αν τώρα ο ΑΣΔ κατεβάσει ή δείξει τον Α και τη Q σε αυτό το χρώμα, ενημερώνει απλώς τον εκτελεστή ότι δεν έχει σημασία τι θα βάλει· αυτός θα βάλει το κατάλληλο φύλλο για να κερδίσει τη λεβέ. Τα φύλλα αυτά δε γίνονται τιμωρημένα φύλλα, αλλά θα ήταν φρόνιμο εκ μέρους του ΑΣΔ να εισπράξει αμέσως τον Α και τη Q σε αυτή και την επόμενη λεβέ, διότι η κατοχή αυτών των φύλλων είναι τώρα αθέμιτη πληροφορία για τον ΑΣΑ. Αν ο εκτελεστής ακολουθήσει έναν τρόπο εκτέλεσης μέσω του οποίου μπορεί να γλυτώσει τη δεύτερη λεβέ σε αυτό το χρώμα (δίνοντας χέρι στον ΑΣΑ, ο οποίος μπορεί να έχει μια λογική εναλλακτική), τότε μπορεί να κληθεί ο Διαιτητής για να επανορθώσει τη βαθμολογία.

2. Νόμος 68Δ. Ο Νόμος αυτός ασχολείται με αυτό που συμβαίνει συχνά σε πολλά τραπέζια μετά από μια αμφισβητούμενη διεκδίκηση. Ο Νόμος λέει ότι, έπειτα από αίτημα του άξονα που δε διεκδικεί, και με σύμφωνη γνώμη και των τεσσάρων παικτών, η εκτέλεση μπορεί να συνεχιστεί. Καμία αθέμιτη πληροφορία, κανένα τιμωρημένο φύλλο, απλώς αφήνουμε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Αν κάποιος έχει αντίρρηση, τότε το χειριζόμαστε σαν μια συνηθισμένη αμφισβητούμενη διεκδίκηση με κλήση του Διαιτητή. Ο Διαιτητής δεν πρέπει να προτείνει τη συνέχιση της εκτέλεσης, αλλά μπορεί να επιτρέψει στους παίκτες να τη συνεχίσουν αν διαπιστώσει ότι η παρουσία του στο τραπέζι αποτελεί απλά διασαφήνιση της ύπαρξης αυτής της (νέας) επιλογής.


A claim and/or concession is an initiative to curtail play. It is the task of the opponents to agree or not with such claim/concession. Play ceases with two exceptions:

1. If a defender concedes one or more tricks (claiming the others, if there are any) and his partner immediately objects the TD will instruct that play continue. He will warn the conceding player that he may not gain any advantage from the knowledge that partner thinks their side may still have a trick coming. This case shows another exception in the creation of penalty cards. Cards exposed by the defenders to support or contradict the claim/concession can be taken back and do not become penalty cards. The information arising from those is authorized for declarer and unauthorized for partner/defender.

The preamble to this Law refers to cases like the following:

Example 48:

Dummy: KJ8 (possibly with cards in other suits)

Declarer plays the 5 towards this holding in dummy and starts thinking for some time. If RHO now puts down or shows the AQ in this suit, he’s just letting declarer know that it doesn’t matter: he will play the appropriate card to win the trick. These cards do not become penalty cards, but it might be wise for RHO to cash both A and Q on this and the next trick - the possession of these cards is now UI for LHO. If declarer continues a line of play through which he might not lose a second trick in this suit (LHO getting the lead and having a logical alternative), the TD could be called upon to adjust the score.

2. Law 68D. This Law deals with what often happens at many tables after a claim is contested. The Law says that, at the request of the non-claiming side, and with the concurrence of all four players, play may continue. No UI, no penalty cards, just let ‘em play. If someone objects, it is handled as a traditional contested claim by calling the TD. The TD should not suggest that the hand be played out, but he may allow the players to play it out if he is satisfied that his presence at the table was simply clarification of this (new) option’s existence.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_68.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/01/24 13:02
  • από pournaras