Α. Έξοδος Σε Λεβέ

Ο παίκτης που παίζει πρώτος σε μία λεβέ μπορεί να παίξει οποιοδήποτε φύλλο του χεριού του (εκτός αν υπόκειται σε περιορισμό, έπειτα από ανωμαλία που διέπραξε ο άξονάς του).

Β. Επόμενα Φύλλα της Λεβέ

Έπειτα από την έξοδο, κάθε άλλος παίκτης παίζει στη σειρά του ένα φύλλο και τα τέσσερα φύλλα, που παίζονται κατ' αυτόν τον τρόπο, αποτελούν μία λεβέ. (Για τη μέθοδο με την οποία παίζονται τα φύλλα και τακτοποιούνται οι λεβέ, βλέπε τους Νόμους 45 και 65 αντίστοιχα).

Γ. Υποχρέωση Παίκτη να Ακολουθήσει στο Χρώμα

Παίζοντας σε μία λεβέ, κάθε παίκτης πρέπει να ακολουθεί στο χρώμα, αν είναι δυνατόν. Η υποχρέωση αυτή προηγείται όλων των άλλων απαιτήσεων του παρόντος Κώδικα.

Δ. Αδυναμία Παίκτη να Ακολουθήσει στο Χρώμα

Αν δεν είναι σε θέση να ακολουθήσει στο χρώμα, ένας παίκτης μπορεί να παίξει οποιοδήποτε φύλλο (εκτός αν υπόκειται σε περιορισμό, έπειτα από ανωμαλία που διέπραξε ο άξονάς του).

Ε. Λεβέ Που Περιέχουν Ατού

Μια λεβέ, που περιέχει ατού, την κερδίζει ο παίκτης, που έπαιξε σε αυτήν το μεγαλύτερο ατού.

ΣΤ. Λεβέ Που Δεν Περιέχουν Ατού

Μια λεβέ, που δεν περιέχει ατού, την κερδίζει ο παίκτης, που έπαιξε σε αυτήν το μεγαλύτερο φύλλο του χρώματος της εξόδου.

Ζ. Έξοδος Σε Λεβέ Έπειτα Από την Πρώτη Λεβέ

Η έξοδος στην επόμενη λεβέ γίνεται από το χέρι, το οποίο κέρδισε την τελευταία λεβέ.


A. Lead to a Trick

The player who leads to a trick may play any card in his hand (unless he is subject to restriction after an irregularity committed by his side).

B. Subsequent Plays to a Trick

After the lead, each other player in turn plays a card, and the four cards so played constitute a trick. (For the method of playing cards and arranging tricks see Laws 45 and 65 respectively.)

C. Requirement to Follow Suit

In playing to a trick, each player must follow suit if possible. This obligation takes precedence over all other requirements of these Laws.

D. Inability to Follow Suit

If unable to follow suit, a player may play any card (unless he is subject to restriction after an irregularity committed by his side).

E. Tricks Containing Trumps

A trick containing a trump is won by the player who has contributed to it the highest trump.

F. Tricks Not Containing Trumps

A trick that does not contain a trump is won by the player who has contributed to it the highest card of the suit led.

G. Lead to Tricks Subsequent to First Trick

The lead to the next trick is from the hand in which the last trick was won.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_44.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 16:46
  • από pournaras