Α. Ολοκληρωμένη Λεβέ

Όταν έχουν παιχτεί τέσσερα φύλλα σε μία λεβέ, κάθε παίκτης αντιστρέφει το φύλλο του, με την όψη προς τα κάτω, κοντά του, επάνω στο τραπέζι.

Β. Τήρηση Λογαριασμού Της Κατοχής Των Λεβέ

1. Αν ο άξονας ενός παίκτη έχει κερδίσει τη λεβέ, το φύλλο τοποθετείται κατά μήκος, προς το συμπαίκτη του.

2. Αν οι αντίπαλοι έχουν κερδίσει τη λεβέ, το φύλλο τοποθετείται κατά μήκος, προς τους αντιπάλους.

3. Ένας παίκτης μπορεί να επιστήσει την προσοχή σε φύλλο που τοποθετήθηκε λανθασμένα, αλλά το δικαίωμα αυτό εκπνέει, όταν ο άξονάς του κάνει έξοδο ή παίξει στην επόμενη λεβέ. Αν αυτό γίνει αργότερα, μπορεί να εφαρμοστεί ο Νόμος 16B.

Γ. Ευταξία

Κάθε παίκτης τακτοποιεί τα φύλλα του με τάξη σε μία επικαλυπτόμενη γραμμή, με τη σειρά που παίχτηκαν, ώστε να είναι δυνατή η ανασκόπηση της εκτέλεσης, έπειτα από την ολοκλήρωσή της, αν είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ο αριθμός των λεβέ, που κέρδισε ο κάθε άξονας, ή η σειρά με την οποία παίχτηκαν τα φύλλα.

Δ. Συμφωνία Για Το Αποτέλεσμα Της Εκτέλεσης

Ένας παίκτης δεν πρέπει να διαταράσσει τη σειρά των παιγμένων φύλλων του, μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία, για τον αριθμό των λεβέ που κέρδισε κάθε άξονας. Ο παίκτης που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτού του Νόμου, θέτει σε κίνδυνο το δικαίωμά του να διεκδικήσει την κατοχή αμφισβητούμενων λεβέ ή να ισχυριστεί (ή να αρνηθεί) μια ρενόνς.


A. Completed Trick

When four cards have been played to a trick, each player turns his own card face down near him on the table.

B. Keeping Track of the Ownership of Tricks

1. If the player’s side has won the trick, the card is pointed lengthwise toward his partner.

2. If the opponents have won the trick, the card is pointed lengthwise toward the opponents.

3. A player may draw attention to a card pointed incorrectly, but this right expires when his side leads or plays to the following trick. If done later Law 16B may apply.

C. Orderliness

Each player arranges his own cards in an orderly overlapping row in the sequence played, so as to permit review of the play after its completion, if necessary to determine the number of tricks won by each side or the order in which the cards were played.

D. Agreement on Results of Play

A player should not disturb the order of his played cards until agreement has been reached on the number of tricks won. A player who fails to comply with the provisions of this Law jeopardizes his right to claim ownership of doubtful tricks or to claim (or deny) a revoke.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_65.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/29 11:59
  • από pournaras