ΝΟΜΟΣ 46 – ΑΤΕΛΗΣ Ή ΑΚΥΡΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡ

Α. Ορθός Τρόπος Προσδιορισμού Φύλλου του Μορ

Όταν ζητά να παιχτεί ένα φύλλο από τον μορ, ο εκτελεστής οφείλει να δηλώνει καθαρά το χρώμα και την τάξη του επιθυμητού φύλλου.

Β. Ατελής Ή Άκυρος Προσδιορισμός

Σε περίπτωση ατελούς ή άκυρου προσδιορισμού φύλλου από τον εκτελεστή, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι περιορισμοί (εκτός αν είναι αδιαμφισβήτητη η διαφορετική πρόθεση του εκτελεστή):

1. (α) Αν ο εκτελεστής, παίζοντας από τον μορ, αναφέρει “μεγάλο”, ή λέξεις παρόμοιας σημασίας, θεωρείται ότι ζήτησε το μεγαλύτερο φύλλο στο χρώμα εξόδου.

(β) Αν δώσει εντολή στον μορ να “κερδίσει” τη λεβέ, θεωρείται ότι ζήτησε το μικρότερο φύλλο, που είναι γνωστό ότι θα κερδίσει τη λεβέ.

(γ) Αν αναφέρει “μικρό”, ή λέξεις παρόμοιας σημασίας, θεωρείται ότι ζήτησε το μικρότερο φύλλο στο χρώμα εξόδου.

2. Αν ο εκτελεστής προσδιορίσει το χρώμα, αλλά όχι την τάξη, θεωρείται ότι ζήτησε το μικρότερο φύλλο του χρώματος που υπέδειξε.

3. Αν ο εκτελεστής προσδιορίσει την τάξη, αλλά όχι το χρώμα:

(α) Κατά την έξοδο, ο εκτελεστής θεωρείται ότι συνεχίζει το χρώμα, στο οποίο ο μορ κέρδισε την προηγούμενη λεβέ, εφόσον υπάρχει φύλλο της τάξης που προσδιόρισε σε αυτό το χρώμα.

(β) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο εκτελεστής πρέπει να παίξει από τον μορ ένα φύλλο της τάξης που προσδιόρισε, εφόσον μπορεί να το κάνει νόμιμα - αλλά, αν υπάρχουν δύο ή περισσότερα τέτοια φύλλα, που μπορούν να παιχτούν νόμιμα, ο εκτελεστής πρέπει να προσδιορίσει ποιο είχε πρόθεση να παίξει.

4. Αν ο εκτελεστής ζητήσει φύλλο, που δεν υπάρχει στον μορ, το αίτημα είναι άκυρο και ο εκτελεστής μπορεί να υποδείξει οποιοδήποτε νόμιμο φύλλο.

5. Αν ο εκτελεστής υποδείξει ένα παίξιμο, χωρίς να προσδιορίσει ούτε το χρώμα ούτε την τάξη (όπως λέγοντας “παίξε οτιδήποτε” ή λέξεις παρόμοιας σημασίας), οποιοσδήποτε αμυνόμενος μπορεί να προσδιορίσει ποιο φύλλο θα παιχτεί από τον μορ.


A. Proper Form for Designating Dummy’s Card

When calling for a card to be played from dummy declarer should clearly state both the suit and the rank of the desired card.

B. Incomplete or Invalid Designation

In the case of an incomplete or invalid designation, the following restrictions apply (except when declarer’s different intention is incontrovertible):

1. (a) If declarer in playing from dummy calls ‘high’, or words of like meaning, he is deemed to have called the highest card of the suit led.

(b) If he directs dummy to ‘win’ the trick, he is deemed to have called the lowest card that it is known will win the trick.

© If he calls ‘low’, or words of like meaning, he is deemed to have called the lowest card of the suit led.

2. If declarer designates a suit but not a rank he is deemed to have called the lowest card of the suit indicated.

3. If declarer designates a rank but not a suit:

(a) In leading, declarer is deemed to have continued the suit with which dummy won the preceding trick provided there is a card of the designated rank in that suit.

(b) In all other cases declarer must play a card from dummy of the designated rank if he can legally do so; but if there are two or more such cards that can be legally played declarer must designate which is intended.

4. If declarer calls for a card that is not in dummy the call is invalid and declarer may designate any legal card.

5. If declarer indicates a play without designating either a suit or a rank (as by saying ‘play anything’ or words of like meaning) either defender may designate the play from dummy.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_46.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 16:51
  • από pournaras