Α. Ορισμός

Μία διανομή θεωρείται ότι είναι αντικανονική, αν ο Διαιτητής διαπιστώσει ότι ένα φύλλο (ή περισσότερα από ένα) τοποθετήθηκε σε λάθος θέση στη θήκη, ή αν διαπιστώσει ότι αυτός που μοιράζει ή οι μανς είναι διαφορετικές, μεταξύ αντιγράφων της ίδιας διανομής, και οι αγωνιζόμενοι, των οποίων τα αποτελέσματα έπρεπε να συγκριθούν, δεν έπαιξαν τη διανομή αυτή, με την ίδια ακριβώς μορφή, για αυτόν τον λόγο.

B. Βαθμολογία Σε Ζεύγη Και Ατομικό

Για να βαθμολογήσει μία αντικανονική διανομή, ο Διαιτητής υπολογίζει, με τη μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση, ποια σκορ επιτεύχθηκαν στη διανομή, με τη σωστή της μορφή, και ποια με την αλλαγμένη της μορφή(ες). Διαχωρίζει τα αποτελέσματα, επάνω σε αυτήν τη βάση, σε ομίλους και βαθμολογεί κάθε όμιλο ξεχωριστά, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς του τουρνουά. (Απουσία σχετικού κανονισμού, ο Διαιτητής επιλέγει μία μέθοδο και την ανακοινώνει.)

Γ. Βαθμολογία Σε Ομάδες

Βλέπε Νόμο 86Β2.


A. Definition

A board is considered to be fouled if the Director determines that a card (or more than one) was displaced in the board, or if he determines that the dealer or vulnerability differed between copies of the same board, and the contestants who should have had a score comparison did not play the board in identical form for such reason.

B. Pairs and Individual Scoring

In scoring a fouled board the Director determines as closely as possible which scores were obtained on the board in its correct form and which in the changed form(s). He divides the scores on that basis into groups and rates each group separately as provided in the regulations for the tournament. (In the absence of a relevant regulation the Director selects and announces his method.)

C. Teams Scoring

See Law 86B2.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_87.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 16:34
  • από pournaras