comment_law_53

Ο κώδικας του 2017 περιέχει μια μικρή αλλαγή όσον αφορά στη 13η λεβέ. Μετά από χρόνια που οι Διαιτητές αποφάσιζαν ότι «η 13η λεβέ παίζεται αυτόματα», τώρα αυτό γίνεται και στην πραγματικότητα. Μια έξοδος εκτός σειράς στη 13η λεβέ πρέπει να αποσυρθεί· η κατοχή της 13ης λεβέ δε μπορεί να αλλάξει εξαιτίας μιας εξόδου εκτός σειράς. Αυτή η πρόβλεψη προϋποθέτει ότι κάποιος θα αντιληφθεί την έξοδο από το λάθος χέρι πριν από τη λήξη της περιόδου επανόρθωσης.

Στην περίπτωση που ο εκτελεστής κάνει έξοδο εκτός σειράς, οποιοσδήποτε αμυνόμενος μπορεί να δεχτεί αυτή την έξοδο, και αυτό γίνεται αν κάνει μια τέτοια δήλωση. Όταν και οι δύο αμυνόμενοι εκφράσουν διαφορετική άποψη, ο Διαιτητής αποφασίζει ως ο παίκτης στα αριστερά της εξόδου εκτός σειράς να έχει μιλήσει για λογαριασμό του άξονα (Νόμος 55Α). Για να εφαρμοστεί σωστά αυτός ο Νόμος, ο Διαιτητής οφείλει να προσφέρει τις επιλογές από κοινού στον άξονα (όχι μόνο στον ΑΣΑ της αντικανονικής ενέργειας), εφαρμόζοντας την πρόβλεψη του νόμου για διαφορετικές απόψεις μόνο όποτε είναι απαραίτητο.

Για τους Νόμους 55Β και 55Γ η υπόθεση είναι ότι ο Νόμος 55Α εφαρμόστηκε, αλλά οι αμυνόμενοι δε δέχτηκαν την έξοδο εκτός σειράς του εκτελεστή.

Στον Νόμο 53Β ο Διαιτητής ακολουθεί την ίδια διαδικασία όπως στο Νόμο 28Β. Αν ο Βορράς κάνει έξοδο στη σειρά της Ανατολής και στη συνέχεια η Ανατολή παίξει ένα φύλλο, ο Διαιτητής πρέπει να διαπιστώσει αν ακολουθούσε το χρώμα ή ήθελε να κάνει έξοδο. Η περίπτωση γίνεται αρκετά ξεκάθαρη όταν ο Βορράς κάνει έξοδο στη σειρά της Δύσης και η Δύση παίξει ένα φύλλο. Δεν είναι ως η Δύση να ακολουθούσε (με ανάποδη φορά) μια λεβέ που ξεκίνησε από το Βορρά. Η Δύση είχε πρόθεση να κάνει έξοδο.

Ο Νόμος 53 ενεργοποιεί τον Νόμο 57 (Πρόωρη Έξοδος από έναν Αμυνόμενο) στη σπάνια περίπτωση που ο αμυνόμενος στα δεξιά της εξόδου εκτός σειράς του εκτελεστή ακολουθήσει στη λάθος έξοδο. Ο παίκτης θα ήταν δεύτερος στη σειρά αν ο εκτελεστής έκανε έξοδο από το σωστό χέρι. Μετά την ανωμαλία, υποτίθεται ότι ο αμυνόμενος είναι να παίξει τελευταίος σε αυτή τη λεβέ. Το παίξιμο εκτός σειράς κάνει δεκτή την έξοδο από το λάθος χέρι, και οι περιορισμοί του Νόμου 57 εφαρμόζονται στο συμπαίκτη του.

Ο Νόμος 53 δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου και οι δύο αμυνόμενοι παίζουν ένα φύλλο, το πρώτο εκτός σειράς και το δεύτερο από το σωστό παίκτη. Σε αυτή την περίπτωση ο Διαιτητής ξεκινάει δίνοντας στον αντίπαλο τη δυνατότητα να δεχτεί την έξοδο εκτός σειράς. Αν τη δεχτεί, τότε το άλλο φύλλο γίνεται μεγάλο τιμωρημένο φύλλο. Αν δεν τη δεχτεί, το πρώτο παιγμένο φύλλο γίνεται μεγάλο τιμωρημένο φύλλο και το δεύτερο γίνεται η έξοδος στη λεβέ.

Ένα παράδειγμα για να ξεκαθαρίσει πώς θα μπορούσε ο Διαιτητής να εφαρμόσει τον Νόμο 55Γ:

Παράδειγμα 44:

Ο εκτελεστής παίζει στις 4♠, με ♠K J 8 4 στο μορ και ♠Α 10 7 2 στο χέρι του. Κερδίζοντας τη λεβέ στο χέρι του, παίζει το ♠J από το μορ. Ο ΑΣΔ δε δέχεται αυτή την έξοδο. Τώρα παίζει το 2 προς το Κ και μετά το J, εμπασάροντας επιτυχημένα τη Q. Οι αμυνόμενοι δεν είναι ευχαριστημένοι και καλούν το Διαιτητή για να διαμαρτυρηθούν ότι η έξοδος από τη λάθος πλευρά θα μπορούσε να αποκαλύψει τη θέση της Q. Από τη στιγμή που οι περισσότεροι παίκτες θα αρνούνταν μια έξοδο εκτός σειράς, αν αυτή παρείχε τη δυνατότητα μιας επιτυχημένης εμπάς, ο Διαιτητής επανορθώνει το αποτέλεσμα.

Ο Διαιτητής θα όφειλε επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο επανορθωτικής βαθμολογίας στην περίπτωση που η έξοδος εκτός σειράς γινόταν δεκτή, αλλά στη συνέχεια ο εκτελεστής έπιανε στο χέρι του με τον Α και εμπάσαρε επιτυχημένα τον άλλο αμυνόμενο.


A small change has been made in the 2017 code regarding trick thirteen. After years of TDs making the ruling that “trick thirteen plays itself,” now it actually does. A lead out of turn at trick 13 must be retracted; ownership of trick 13 cannot change because of a lead out of turn. This provision assumes someone notices the lead from the wrong hand before the correction period expires.

In the case of declarer’s lead from the wrong hand, either defender may accept that lead and does so by making such a statement. When both defenders express an opinion and they appear to be different, the TD rules as if the player to the left of the lead out of turn has spoken for the side (Law 55A). To apply this Law correctly, the TD should offer the options to the side together (not just to the LHO of the irregular action), only applying the provision for different opinions when it is necessary.

In Laws 55B and 55C the assumption is that Law 55A was applied, but the defenders did not accept declarer’s lead out of turn.

In Law 53B the TD follows the same procedure as in Law 28B. If North leads and it was the turn of East to lead, then if East plays a card the TD has to find out whether he followed or wanted to lead. The case becomes fairly clear if North leads and West is on lead and plays a card. It’s not as if West was following (anti-clockwise!) to a trick started by North. West was herself intending to lead.

Law 53C triggers Law 57 (Premature Play by a defender) in the rare case that the defender to the right of declarer’s lead out of turn follows to it. This player would have been second to play had declarer led from the correct hand. After the irregularity, the defender is now supposed to play last to this trick. His play out of turn accepts the lead from the wrong hand, and the restrictions of Law 57 apply to his partner.

Law 53 does not apply in cases where both defenders play a card, the first out of turn and the second by the proper player. In that case the TD starts by offering the opponent the chance to accept the lead out of turn. If he does accept it, the other card becomes a major penalty card. If he does not accept it, the first played card becomes a major penalty card and the second card becomes the lead to the trick.

An example to clarify how TDs might apply Law 55C:

Example 44:

Declarer plays 4♠ with ♠KJ84 in dummy and ♠AT72 in his hand. After winning trick two in hand, he leads the ♠J from dummy. RHO does not accept this lead. He now plays the ♠2 towards the K and leads the ♠J, successfully finessing the Q. The defenders are not amused and call the TD to complain that the lead from the wrong side might have revealed the location of the Q. Since most players would refuse to accept a lead from the wrong hand if it enabled a successful finesse, the TD adjusts the score.

The TD should also consider adjusting the score in the case where the lead out of turn was accepted but the declarer then rose with the Ace and successfully finessed the other defender.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_53.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/13 15:37
  • από pournaras