Α. Ανακάλυψη Ελαττωματικού Χεριού πριν την Έναρξη της Εκτέλεσης

Όταν ένα ή περισσότερα χέρια βρεθούν, πριν αποκαλυφθεί η αντάμ, να έχουν λιγότερα από 13 φύλλα και κανένα χέρι δεν έχει περισσότερα από 13, ο Διαιτητής ερευνά για όποιο φύλλο λείπει και:

1. Αν το φύλλο βρεθεί, τοποθετείται στο χέρι από το οποίο λείπει.

2. Αν το φύλλο δεν μπορεί να βρεθεί, ο Διαιτητής ανακα­τασκευάζει τη διανομή, χρησιμοποιώντας μια νέα τρά­πουλα.

3. Οι αγορές και η εκτέλεση συνεχίζονται κανονικά, χωρίς να αλλάξει κάποια από τις δηλώσεις που έχουν γίνει, θεω­ρώ­ντας ότι το χέρι που αποκαταστάθηκε περιείχε εξαρχής όλα τα φύλλα του.

Β. Ανακάλυψη Ελαττωματικού Χεριού στη Συνέχεια

Όταν ένα ή περισσότερα χέρια, οποιαδήποτε στιγμή μετά την αποκάλυψη της αντάμ (μέχρι τη λήξη της Περιόδου Διόρθωσης), βρεθούν να έχουν λιγότερα από 13 φύλλα και κανένα χέρι δεν έχει περισσότερα από 13, ο Διαιτητής ερευνά για όποιο φύλλο λείπει και:

1. Αν το φύλλο βρεθεί ανάμεσα στα παιγμένα φύλλα, εφαρ­μόζεται ο Νόμος 67.

2. Αν το φύλλο βρεθεί αλλού, τοποθετείται στο χέρι από το οποίο λείπει. Μπορούν να επιβληθούν επανορθωτικά μέ­τρα και/ή ποινές (βλέπε παρακάτω την παράγραφο Β4).

3. Αν το φύλλο δεν μπορεί να βρεθεί, η διανομή ανακα­τασκευάζεται, χρησιμοποιώντας μια άλλη τρά­πουλα. Μπορούν να επιβληθούν επανορθωτικά μέτρα και/ή ποινές (βλέπε παρακάτω την παράγραφο Β4).

4. Ένα φύλλο που επανατοποθετήθηκε στη θέση του σύμ­φωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου Β αυτού του Νόμου, θεωρείται ότι ανήκε συνέχεια στο ελαττωματικό χέρι. Το φύλλο αυτό μπορεί να γίνει τιμωρημένο φύλλο και παράλειψη παιξίματός του μπορεί να αποτελεί ρενόνς.

Γ. Πληροφορία από την Αντικατάσταση Ενός Φύλλου

Η γνώση της αντικατάστασης ενός φύλλου αποτελεί αθέμιτη πληροφορία, για τον συμπαίκτη του παίκτη που βρέθηκε να κρατά λανθασμένο αριθμό φύλλων.


A. Hand Found Deficient before Play Commences

When one or more hands are found to contain fewer than 13 cards, with no hand having more than 13, before the opening lead is faced, the Director makes a search for any missing card, and:

1. if the card is found, it is restored to the deficient hand.

2. if the card cannot be found, the Director reconstructs the deal by substituting another pack.

3. the auction and play continue normally without alteration of any of the calls made, the restored hand being deemed to have contained all of its cards continuously throughout.

B. Hand Found Deficient Afterwards

When one or more hands are found to contain fewer than 13 cards, with no hand having more than 13, at any time after the opening lead is faced (until the end of the Correction Period), the Director makes a search for any missing card, and:

1. if the card is found among the played cards, Law 67 applies.

2. if the card is found elsewhere, it is restored to the deficient hand. Rectification and/or penalties may apply (see B4 following).

3. if the card cannot be found, the deal is reconstructed using another pack. Rectification and/or penalties may apply (see B4 following).

4. a card restored to a hand under the provisions of Section B of this Law is deemed to have belonged continuously to the deficient hand. It may become a penalty card, and failure to have played it may constitute a revoke.

C. Information from Replacement of a Card

Knowledge of the replacement of a card is unauthorized for the partner of a player whose hand contained an incorrect number of cards.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_14.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 15:33
  • από pournaras