Α. Παίξιμο Φύλλου Έπειτα Από Ανωμαλία

1. Παίξιμο από ένα μέλος του αναίτιου άξονα, έπειτα από έξοδο ή παίξιμο εκτός σειράς ή πρόωρο παίξιμο από τον ΑΣΔ του και πριν από την επιδίκαση επανορθωτικού μέτρου, έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώματος επανόρθωσης αυτού του παραπτώματος.

2. Μόλις χαθεί το δικαίωμα επανόρθωσης, το παράνομο παίξιμο θεωρείται ότι έγινε εντός σειράς (εκτός από την περίπτωση που εφαρμόζεται ο Νόμος 53Β).

3. Αν ο υπαίτιος άξονας έχει προηγούμενη υποχρέωση να παίξει ένα τιμωρημένο φύλλο ή να συμμορφωθεί με κάποιον περιορισμό εξόδου ή παιξίματος, η υποχρέωση παραμένει για τους επόμενους γύρους.

Β. Αμυνόμενος Παίζει Πριν την Απαιτούμενη Έξοδο Του Εκτελεστή

Όταν ένας αμυνόμενος παίζει ένα φύλλο, αφού απαιτήθηκε από τον εκτελεστή να αποσύρει την εκτός σειράς έξοδό του από οποιοδήποτε χέρι, αλλά πριν κάνει έξοδο ο εκτελεστής από το σωστό χέρι, το φύλλο του αμυνόμενου γίνεται μεγάλο τιμωρημένο φύλλο (Νόμος 50).

Γ. Παίξιμο Από Υπαίτιο Άξονα Πριν Επιβληθεί Επανορθωτικό Μέτρο

Παίξιμο από ένα μέλος του υπαίτιου άξονα, προτού επιβληθεί επανορθωτικό μέτρο, δεν επηρεάζει τα δικαιώματα των αντιπάλων και μπορεί το παίξιμο αυτό να υπόκειται σε επανόρθωση.


A. Play of Card after Irregularity

1. A play by a member of the non-offending side after his RHO has led or played out of turn or prematurely, and before rectification has been assessed, forfeits the right to rectification of that offence.

2. Once the right to rectification has been forfeited, the illegal play is treated as though it were in turn (except when Law 53B applies).

3. If the offending side has a previous obligation to play a penalty card, or to comply with a lead or play restriction, the obligation remains at future turns.

B. Defender Plays before Required Lead by Declarer

When a defender plays a card after declarer has been required to retract his lead out of turn from either hand, but before declarer has led from the correct hand, the defender’s card becomes a major penalty card (Law 50).

C. Play by Offending Side before Assessment of Rectification

A play by a member of the offending side before rectification has been assessed does not affect the rights of the opponents, and may itself be subject to rectification.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_60.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/29 11:50
  • από pournaras