Ο Νόμος αυτός περιγράφει τις διορθώσεις στην εκτέλεση όταν μια δήλωση έχει ακυρωθεί και αντικατασταθεί από κάποια άλλη. Έχει αλλάξει σημαντικά στον Κώδικα του 2017. Όταν οι δυο δηλώσεις είναι συγκρίσιμες, δεν υπάρχουν περιορισμοί στην έξοδο. Αν όχι, ο εκτελεστής μπορεί να απαγορεύσει την έξοδο σε οποιοδήποτε (ένα) χρώμα που δεν έχει προσδιοριστεί στις νόμιμες αγορές. Αυτό συμπεριλαμβάνει και χρώματα εντελώς άσχετα με την αποσυρθείσα δήλωση.

Για να εξαιρεθεί ένα χρώμα από τον περιορισμό στην έξοδο, οι νόμιμες αγορές πρέπει να μεταδίδουν ακριβείς πληροφορίες για το χρώμα (δηλ. πληροφορίες που αφορούν το πραγματικό κράτημα στο συγκεκριμένο χρώμα).

Παραδείγματα:

20. Ο Βορράς μοιράζει, αλλά η Ανατολή ανοίγει 2♥ δείχνοντας 5 κούπες και ένα μινέρ, πιο αδύνατο από άνοιγμα 1 σε χρώμα. Ο Νότος δεν κάνει δεκτή την αγορά και ο Βορράς ανοίγει 1ΝΤ. Η Ανατολή παρεμβάλλεται με 2♥. Το ζευγάρι αυτό παίζει ότι το 2♥ δείχνει κούπες και ένα μινέρ, το οποίο έχει βασικά την ίδια σημασία με την αποσυρθείσα δήλωση, αν και τώρα θα μπορούσε να είναι και πιο δυνατό. Είναι εύλογο να θεωρήσουμε αυτές τις δηλώσεις συγκρίσιμες. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στην έξοδο.

21. Ίδια περίπτωση, αλλά τώρα η δήλωση αντικατάστασης 2♥ δείχνει μόνο κούπες.

Η νόμιμη αγορά γίνεται

Δ   Β   Α   Ν
   1NT  2♥  2NT
Pass 3♣  X   3♦
Όλοι Πάσο

Το 2ΝΤ είναι Lebensohl· το κοντρ δείχνει σπαθιά.

Σε αυτή την περίπτωση οι δύο αγορές 2♥ δεν είναι συγκρίσιμες, έτσι εφαρμόζεται ο Νόμος 26Β. Το γεγονός ότι η Ανατολή έδειξε και τα δυο χρώματα στις νόμιμες αγορές δεν αφαιρεί τον περιορισμό στην έξοδο, αλλά περιορίζει τη διόρθωση στην απαγόρευση εξόδου σε πίκες και καρό. Στον προηγούμενο κώδικα, θα είχαμε πιθανότατα θεωρήσει ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στην έξοδο, αφού η Ανατολή έδειξε και τα δυο της χρώματα νόμιμα κατά τη διάρκεια των αγορών.

22.

Δ   Β   Α   Ν
   Pass 2♦  3♦
X   Pass 2♥
All Pass

Το 2♦ έδειξε ένα χέρι 4-4-1-4 με 11-15 πόντους.

Η αντικατάσταση με «Πάσο» από την Ανατολή μας προκαλεί να εξετάσουμε και πάλι το Νόμο 26Β. Αυτή τη φορά δεν υπάρχουν περιορισμοί στην έξοδο για τη Δύση επειδή το άνοιγμα 2♦ της Ανατολής έχει ήδη προσδιορίσει καθένα από τα τέσσερα χρώματα (αφού εγγυάται μήκος σε ♠, ♥ και ♣ και κοντό ♦).

Ένας παίκτης που υπόκειται σε περιορισμό εξόδου εξαιτίας μιας ανακληθείσας δήλωσης, παραμένει επίσης περιορισμένος σε σχέση με το Νόμο 16, αν και καμιά συγκεκριμένη παραπομπή στον Νόμο 16Γ2 δεν εμφανίζεται μέσα στον Νόμο 26Β. Οποιοιδήποτε περιορισμοί ως προς τις αθέμιτες πληροφορίες παραμένουν σε ισχύ για όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης, δηλαδή ακόμη κι αφού ο εκτελεστής εξασκήσει τις επιλογές του Νόμου 26Β απαγορεύοντας την έξοδο ενός διαφορετικά προσδιορισμένου χρώματος.


This law describes the rectifications in the play when a call is cancelled and replaced by another. It has changed considerably in the 2017 code. When the two calls are comparable, there are no lead penalties. If not, declarer may prohibit the lead in any one suit that has not been specified in the legal auction. This includes suits completely unrelated to the withdrawn call.

For a suit to be exempt from a lead penalty the legal auction must have imparted suit-specific information (i.e., information about the actual holding in that particular suit).

Examples:

20. North is the dealer, but East opens 2♥ showing 5 hearts and a minor, weaker than a onelevel opening. South does not accept 2♥ and North opens 1NT. East overcalls with 2♥. This pair plays that 2♥ shows hearts and a minor, which basically has the same meaning as his withdrawn call, although it could now be stronger. It is reasonable to deem these calls comparable. That means there are no lead penalties.

21. Same situation but now the replacement bid of 2♥ just shows hearts.

The legal auction becomes

W   N   E   S
   1NT  2♥  2NT
Pass 3♣  X   3♦
All Pass

2NT is Lebensohl; the double shows clubs.

In this case the two 2♥ calls are not comparable, so Law 26B applies. The fact that East showed both suits in the legal action does not remove the lead penalty, but restricts the rectification to prohibiting the lead of spades or diamonds. In the previous code, we would likely deem that there were no lead penalties, as East had shown his two suits legally during the auction.

22.

W   N   E   S
   Pass 2♦  3♦
X   Pass 2♥
All Pass

2♦ showed a 4-4-1-4 shape with 11-15 HCP.

The substitution of a ‘pass’ by East causes us to again examine Law 26B. This time there are no lead restrictions upon West because East’s opening bid of 2•has already specified each of the four suits (by guaranteeing length in ♠, ♥ and ♣; and shortage in ♦).

A player who is subject to a lead penalty following a withdrawn call also remains constrained in respect to Law 16, even though no specific cross-reference to Law 16C2 appears within Law 26B. Any such UI constraints remain in effect for the duration of the play, i.e., even after declarer has exercised his Law 26 option by prohibiting the lead of a different nominated suit.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
 • comment_law_26.txt
 • Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/27 14:02
 • από pournaras