Έχει γίνει μια αλλαγή σε αυτό το νόμο. Οι λέξεις «περίοδος αγορών» στην πρώτη γραμμή του Κώδικα του 2007 έχουν αντικατασταθεί από τη λέξη «αγορών». Αυτό σημαίνει ότι αν ένα φύλλο της διανομής γίνει ορατό πριν γίνει η πρώτη δήλωση, τότε εφαρμόζεται ο Νόμος 16Δ1 και όχι ο Νόμος 24.

Κάθε φύλλο που εκτέθηκε κατά λάθος (και δεν έγινε έξοδος) μετά το τέλος των αγορών (δηλ. κατά την Περίοδο Επεξηγήσεων) από τον άξονα του εκτελεστή πρέπει να αντιμετωπίζεται από τον Νόμο 48 και κάθε παρόμοιο φύλλο από τον άξονα των αμυνόμενων εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Νόμου 49 και τελικά γίνεται τιμωρημένο φύλλο.


There has been a change in this law. The words ‘auction period’ in the first line of the 2007 code have been replaced with the word ‘auction’. This means that if a card from the board becomes visible before the first call is made, Law 16D1 now applies and not Law 24.

Any card accidentally exposed (not led) after the conclusion of the auction (i.e., during the Clarification Period) by the declaring side should be addressed via Law 48 and any card similarly exposed by the defending side becomes the domain of Law 49, and thus ultimately a penalty card.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_24.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/27 13:51
  • από pournaras