Η τελευταία στιγμή που μπορεί ο εκτελεστής να ζητήσει επανάληψη της αγοράς είναι όταν παίζει ένα φύλλο από το μορ στην πρώτη λεβέ (έξοδος από τον ΑΣΑ). Μπορεί επίσης να ζητήσει εξήγηση για μια συγκεκριμένη δήλωση οποτεδήποτε έχει να παίξει κάποιο φύλλο, είτε από το μορ είτε από το χέρι του.

Ο Νόμος 41Γ λέει ότι οποιοσδήποτε παίκτης, όταν είναι η σειρά του να παίξει, μπορεί να ρωτήσει ποιο είναι το συμβόλαιο και αν είναι κοντρέ ή ρεκοντρέ (αλλά όχι ποιος κόντραρε ή ρεκόντραρε).

Από τη στιγμή που η αντάμ τοποθετηθεί ανοικτή πάνω στο τραπέζι είναι αδύνατον να επιστρέψουμε στην περίοδο των αγορών. Ο Νόμος 47Ε λέει ότι μια αντάμ, είτε ανοικτή είτε κλειστή, είναι δυνατόν να αντικατασταθεί, εφόσον αυτό οφείλεται σε λανθασμένη πληροφορία, όσο ο μορ δεν έχει δείξει ακόμη την όψη οποιουδήποτε φύλλου.

Ο Νόμος 41Δ έχει γίνει πιο συγκεκριμένος ως προς τον τρόπο που ο μορ ανοίγει το χέρι του. Οι κατά μήκος στήλες, σε φθίνουσα σειρά, πρέπει να είναι ξεχωριστές η μια από την άλλη.

Σημειώστε ότι μόνο ο άξονας του εκτελεστή είναι υπεύθυνος για την ορθότητα του χεριού του μορ. Για παράδειγμα, οι αμυνόμενοι δεν έχουν καμία υποχρέωση να παρατηρήσουν ότι ο μορ έχει λιγότερα ή περισσότερα φύλλα, ή ότι ο μορ έπαιξε φύλλο που δεν προσδιορίστηκε από τον εκτελεστή.


The last moment for declarer to ask for a review of the bidding is when he plays a card from dummy to the first trick (lead from LHO). He may still ask for an explanation about a specific call whenever he has to play a card, either from dummy or from his own hand.

Law 41C tells us that any player, at his turn to play, may ask what the contract is and whether it is doubled or redoubled (but not by whom).

Once the opening lead has been placed faced up on the table it is impossible to go back to the auction. Law 47E says that it is still possible to replace an opening lead, if based on misinformation, whether face up or down, as long as dummy has not yet faced any card.

Law 41D has been made more specific about the way dummy spreads his hand. The lengthwise columns in descending order must now each be separate from one another.

Note that only the declaring side is responsible for the correctness of the dummy's hand. For instance, the defenders have no obligation to observe that dummy has too few or too many cards, or that the dummy has played a card not designated by declarer.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_41.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/13 15:56
  • από pournaras